W trosce o komfort i poczucie bezpieczeństwa naszych klientów, dodaliśmy do naszej oferty ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Produkt obejmuje ubezpieczenia z grupy 8 i 9 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i jest przeznaczony dla osób, które chcą objąć ochroną ubezpieczeniową instalację energii odnawialnej, której są właścicielami lub użytkownikami.

 • ubezpieczenie dla klienta indywidualnego, rolników i firm
 • ubezpieczenie uwzględnia specyficzne potrzeby ochrony właścicieli instalacji OZE
 • szeroki zakres ryzyk nazwanych z uwzględnieniem kradzieży i dewastacji
 • okres ochrony: 12 miesięcy z opcją płatnego przedłużenia
 • funkcjonuje niezależnie od innych polis, które posiadasz np. ubezpieczenia domu

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia są instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne wraz z instalacją i wyposażeniem technicznym umożliwiającym ich użytkowanie, zainstalowane we wskazanym w polisie miejscu ubezpieczenia:

1) na budynku mieszkalnym;

2) na budynku gospodarczym;

3) na gruncie.

Przedmiotem ubezpieczenia może być wyąłcznie instalacja fotowoltaiczna oraz kolektory słoneczne:

 • Kompletne i gotowe do pracy instalacje, to znaczy takie, które po pozytywnym zakończeniu testów próbnych i rozruchum ogą zostać uruchomione lub są uruchomione, zgodnie z wymaganą dokumentacją potwierdzającą gotowość do użycia;
 • Znajdujące się poza strefą wybrzeża morskiego lub strefą przepływów wezbrań powodziowych, określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz poza obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią, czyli terenami międzwya łem przeciwpowodziowym a linią brzegu.
 • Przedmiot ubezpieczenia objęty jest ochroną ubezpieczeniową w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zaistniałe w okresie ubezpieczenia i spowodowane zdarzeniem losowym szko dpyolegające naf izycznym uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ubezpieczonych przedmiotów, powodujące konieczność restytucji poprzez odbudowę, naprawę lub wymianę albo ponowny zakup tych przedmiotów.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych:

1) gradu, huku ponaddźwiękowego, huraganu, lawiny,n aporu śniegu, osuwania się ziemi, powodzi, pożaru, przepięcia (szkód elektrycznych), trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku obiektów, upadku statku powietrznego, wandalizmu, zapadania się ziemi, zalania;

2) utraty lub zaginięcia wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju lub dewastacji – z zastrzeżeniem, że zdarzenie musi być niezwłocznie zgłoszone na policję w związku z wystąpieniem bądź podejrzeniem wystąpienia czynu karalnego.

√ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również zniszczenie lub uszkodzenie wymiennych elementów elektronicznych instalacji fotowoltaicznej lubk olektorów słonecznych, o ile zniszczenie lub uszkodzenie jest wynikiem oddziaływania czynnika zewnętrznego, za którego skutki Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group ponosi odpowiedzialność, lub gdy czynnik zewnętrzny spowodował zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego elementjauk o całości.

√ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ponadsu mę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięac pozostałości pos zkodzie, włączając koszty rozbiórki i demontażun iezdatnych do użytku elementów, ich wywóz, składowanie lub utylizację, oraz niezbędne w procees inaprawy przedmiotów dotkniętych szkodą koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonych przedmiotów

√ Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający. Podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia dla przedmiotów ubezpieczenia jest warotodśtćw orzeniowa (nowa).

√ Suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia ustalana jest w systemie na sumy stałe i stanowi górną granicę odpowiedzialności Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 •  Produkt nie obejmuje ubezpieczeń obowiązkowych.
 •  Ubezpieczeniem nie jest objęte następujące mienie: wymienne nośniki danych, wszelkiego rodzaju materiały eksploatacyjne, elementy i materiały, które ze względu na przeznaczenie i warunki pracy szybko zużywają się lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, zgodnie z instrukcją techniczną urządzenia i zaleceniami producenta.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 • będące następstwem błędu eksploatacyjnego lub niewłaściwej obsługi;
 • wynikające z błędu projektowego, wady materiałowej lub wadliwego wykonania;
 • spowodowane wadami lub usterkami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub w chwili jej zawierania, o których wiedział Ubezpieczający, Ubezpieczony (jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na rachunek innej osoby);
 • powstałe w następstwie montażu, demontażu oraz rozruchu próbnego i testów, a także podczas napraw i konserwacji;
 • będące efektem naturalnego zużycia lub starzenia się przedmiotu ubezpieczenia w związku z normalnym użytkowaniem, a także spowodowane przez korozję, kawitację, oksydację lub powolne i systematyczne oddziaływanie warunków atmosferycznych;
 • będące następstwem awarii polegającej na nieprawidłowym funkcjonowaniu instalacji lub jej elementów, wynikającej z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego lub hydraulicznego;
 • za które na podstawie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialne są osoby trzecie:
 • za które odpowiedzialność jest regulowana w prawie górniczym i geologicznym;
 • powstałe wskutek upadku obiektów spowodowanego brakiem konserwacji, jeżeli na Ubezpieczonym spoczywa obowiązek utrzymania ich należytego stanu technicznego;
 • powstałe wskutek upadku drzew w rezultacie ich wycinania lub przycinania, wykonywanych przez człowieka, bez względu na to, czy wycinka była prowadzona bez stosowanych pozwoleń albo po uzyskaniu stosowanego pozwolenia, o ile pozwolenie było wymagane prawem;
 • powstałe wskutek osuwania i zapadania się ziemi na skutek działalności człowieka;
 • powstałe wskutek przesiąkania wód z gruntu i opadowych, jeśli szkody te nie były bezpośrednim następstwem powodzi, o ile ryzyko powodzi zostało objęte ochroną ubezpieczeniową;
 • powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku powodzi, chyba że ryzyko powodzi zostało objęte ochroną ubezpieczeniową;
 • powstałe w mieniu niezabezpieczonym w sposób określony w umowie ubezpieczenia. ! Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania odejmuje się franszyzę redukcyjną w kwocie 500 zł, o ile franszyza nie została wykupio – na lub strony nie ustaliły innej franszyzy. ! Pozostałe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

• Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłacenia składki ubezpieczeniowej.

• Ubezpieczający i Ubezpieczony mają następujące obowiązki: przed zawarciem umowy ubezpieczenia, udzielić zgodnie z prawdą odpowiedzi na zadane przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group pytania, po zawarciu umowy ubezpieczenia, zawiadomić Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group o zmianach okoliczności, o które Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group zapytywało przed zawarciem umowy ubezpieczenia, utrzymywać przedmiot ubezpieczenia w należytym stanie technicznym, przestrzegać wydanych przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group zaleceń oraz usunąć w wyznaczonym terminie szczególne zagrożenie, w razie zgłoszenia roszczenia, niezwłocznie powiadomić Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group o powstaniu szkody, użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, niezwłocznie powiadomić straż pożarną, policję lub inne służby, jeżeli okoliczności lub rodzaj szkody wymagają obecności tych służb w miejscu jej powstania, nie dokonywać zmian w miejscu szkody, w tym zachować uszkodzone mienie i udostępnić je przedstawicielowi Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group w celu przeprowadzenia oględzin, przygotować na własny koszt zestawienie poniesionych strat i przekazać je do Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

• Składka za ubezpieczenie może być opłacona wyłącznie jednorazowo, poprzez bramkę płatniczą, lub inny sposób ustalony przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona rozpoczyna się:

od dnia oznaczonego w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki.

Ochrona kończy się:

• z upływem okresu, na który umowa ubezpieczenia jest zawarta;

• z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;

• z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym;

• z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego;

• z upływem ostatniego dnia dodatkowego terminu na opłacenie raty składki wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty;

• z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia stanowiącej górną granicę odpowiedzialności Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group;

• z chwilą przejścia własności ubezpieczonego przedmiotu ubezpieczenia na nowego właściciela, jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę;

• z dniem wystąpienia z umowy ubezpieczenia przez jedyną osobę, na której rachunek umowa jest zawarta.

Jak rozwiązać umowę?

• Ubezpieczający może rozwiązać umowę ubezpieczenia w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.

• Oświadczenie Ubezpieczającego dotyczące rozwiązania umowy powinno być sporządzone na piśmie i dostarczone Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group za potwierdzeniem odbioru lub przesłane listem poleconym.

 

 

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group (Wiener) jest zakładem ubezpieczeń majątkowych działającym na polskim rynku od 1990 r. Należy do międzynarodowego koncernu Vienna Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej.