Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej

Dofinansowanie do fotowoltaiki to dla wielu z Was bardzo ważna kwestia podczas podejmowania decyzji o zakupie instalacji fotowoltaicznej. Postanowiliśmy pokrótce opisać dostępne opcje wraz z warunkami i sposobem łączenia ich ze sobą. Przeczytaj i sprawdź z czego możesz skorzystać.

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej: Urząd Miasta Warszawa

KTO MOŻE SKORZYSTAC Z DOFIANNSOWANIA DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ?

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, czyli osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, inne (np. wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą).

NA CO?

Na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w nieruchomościach, które nie są ogrzewane piecami na paliwo stałe albo olej opałowy, czyli na:

– instalację fotowoltaiczną, instalację powietrznej pompy ciepła, instalację gruntowej pompy ciepła, instalację kolektorów słonecznych, instalację turbin wiatrowych.

ILE ?

Do 15 000 zł – w przypadku wykonania instalacji fotowoltaicznej, ale nie więcej niż 1 500 zł za każdy kW mocy urządzenia. Ostateczna kwota dotacji może zostać określona dopiero po weryfikacji wniosku o udzielenie dotacji.

Tutaj jest kalkulator i wskazuje konkretną kwotę dofinansowania: https://dotacje.um.warszawa.pl/

KIEDY?

Wniosek składamy 1.09.2020 – 31.03.2021, decyzje o dotacji dopiero w 2021 r.

  • Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. (!!!)
  •  Termin zakończenia realizacji i rozliczenia inwestycji zostanie wyznaczony w umowie o udzielenie dotacji, jednak nie później niż do 30 listopada roku, na który dotacja została przyznana.

JAK?

Do odwołania można składać telefonicznie (podyktować dane), mailowo (zeskanować wniosek) lub przez pełnomocnika.

CZY ŁĄCZYMY?

Dofinansowanie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, ale NIE MOŻNA łączyć z dofinansowaniem „Mój Prąd”.

DODATKOWE PYTANIA?

Napisz na dotacje.bopipk@um.warszawa.pl lub zadzwoń na 22 325 96 06 (poniedziałek – piątek 8-16).

Zobacz więcej

 

 

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej: AGROENERGIA

KTO?

1) Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo.

2) Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

NA CO?

Instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW.

Dofinansowaniu może podlegać towarzyszący magazyn energii elektrycznej.

Projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.

DODATKOWE WARUNKI DOFINANSOWANIA DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ:

Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji

Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem

Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych

ILE ?

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej obydwu urządzeń, zgodnie z powyższą tabelą oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

KIEDY?

Planowany termin uruchomienia naboru to połowa października, prawdopodobnie 15.10.

Program realizowany będzie w latach 2019 – 2025, przy czym:

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r.,

2) środki wydatkowane będą do 2025 r.

JAK?

Wniosek będzie bardzo prosty. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie pompy ciepła lub instalacji hybrydowej niezbędny będzie audyt energetyczny, który musi zostać złożony wraz z wnioskiem. Audyt nie może być kosztem kwalifikowanym.

CZY ŁĄCZYMY?

NIE MOŻNA łączyć z innym dofinansowaniem (np. Czyste Powietrze) ani ulgą (m.in. inwestycyjna) w podatku rolnym.

Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze”, instalacja zgłoszona do programu „Agroenergia” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”

Dotację można natomiast połączyć z ulgą termomodernizacyjną w ramach PIT. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania

Jeżeli wnioskodawca ma prawną możliwość odliczenia podatku VAT w ramach prowadzonego gospodarstwa, będzie musiał odliczyć go od kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

KONTROLA:

Beneficjent wyraża zgodę na kontrolę do 3 lat od daty wypłaty środków pod rygorem wypowiedzenia umowy o dofinansowanie i zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami

TRWAŁOŚĆ 3 LATA:

Na każdą instalację fotowoltaiczną wspartą w ramach Programu Mój nałożony jest obowiązek zachowania okresu trwałości wynoszący 3 lata. W tym okresie nie można takiej instalacji zdemontować, sprzedać, zniszczyć. Po okresie trwałości to do Beneficjenta należy decyzja co zrobi i jak skonfiguruje instalacje PV na którą otrzymał dotacje.

W przypadku naruszenia okresu trwałości NFOŚiGW ma prawo wypowiedzieć umowę o dofinansowanie i żądać zwrotu środków.

Zobacz więcej

 

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej: Ulga termomodernizacyjna

CO TO JEST ULGA TERMOMODERNIZACYJA?

Podatnik może odliczyć wydatki poniesione w danym roku m.in. na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Pod warunkiem, że zostanie ono ukończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej jest ustalane na podstawie posiadanych przez podatnika faktur dokumentujących poniesienie kosztów na cele dokonanej termomodernizacji w wartości brutto – łącznie z doliczonym podatkiem VAT.

Źródło – art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (oraz art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne)

KTO MOŻE Z NIEJ SKORZYSTAĆ?

Podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy dokonują przebudowy o charakterze termomodernizacyjnym. Aby skorzystać z odliczenia, należy dysponować dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki w danym roku. Przedsięwzięcie modernizacyjne powinno być zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek z tym związany.

JAKI BUDYNEK SIĘ KWALIFIKUJE?

Na potrzeby stosowania ulgi mianem jednorodzinnego budynku mieszkalnego określa się budynek wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiącej pod względem konstrukcyjnym jedną całość. Budynek ma przy tym służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej obowiązuje, jeśli na dzień dokonania odliczenia budynek spełnia powyższe warunki. Z ulgi termomodernizacyjnej nie będzie mógł skorzystać podatnik będący jedynie posiadaczem nieruchomości, który nie ma do niej tytułu prawnego. Budynek powinien być już wybudowany, gdyż dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej nie ma zastosowania do budynku będącego w stanie budowy. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne mogą być dokonane bezpośrednio na budynku mieszkalnym lub na innym budynku, pod warunkiem, że służą budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu.

CO TO SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNE?

Ulepszenie powodujące zmniejszenie zapotrzebowania na energię służącą do ogrzewania pomieszczeń czy wody użytkowej.

Ulepszenie wpływające na zmniejszenie zużycia energii w budynku.

Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowania źródła ciepła.

Zmiana źródeł energii na źródła odnawialne w całości lub części.

Zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Zgodnie z powyższym należy zauważyć, że przedsięwzięcia termomodernizacyjne służyć mają ograniczeniu zużycia energii cieplnej i wyeliminowaniu strat z tym związanych. Do przedsięwzięć termomodernizacyjnych spełniających warunki do zastosowania ulgi można zaliczyć m.in.:

Montaż:

kolektora słonecznego,

instalacji fotowoltaicznej,

kotła olejowego kondensacyjnego,

wymiana stolarki zewnętrznej np. okna, drzwi,

pompy ciepła,

koszty materiałów budowlanych poniesionych na docieplenie budynku,

koszty zakupu kotła gazowego,

wykonanie analizy termograficznej budynku,

demontaż źródła ciepła na paliwo stałe,

koszty materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji ogrzewczej,

zakupiony węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,

wymieniony zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,

wykonane przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

koszty materiałów budowlanych wykorzystanych do wykonania systemu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu,

opłaty poniesione w związku z wymianą elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

koszty poniesione w związku z wykonaniem nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Przykład 1.

Pan Dawid zamieszkuje w budynku mieszkalnym, który należy do teściów. Czy w przypadku poniesienia kosztów na przedsięwzięcie termomodernizacyjne będzie uprawniony do odliczenia ulgi?

Z uwagi na fakt, że pan Dawid nie ma tytułu prawnego do budynku. Nie będzie on mógł skorzystać z ulgi nawet, gdy spełni pozostałe warunki.

Przykład 2.

Pan Marcel w 2019 r. poniósł wydatki na wymianę pieca w kamienicy, która jest jego własnością. Czy w rozliczeniu za 2019 r. będzie mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Mimo że pan Marcel jest właścicielem kamienicy, nie spełnia ona definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zatem nie będzie on mógł skorzystać z odliczenia.

Ustawodawca dopuścił możliwość wydzielenia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i użytkowego o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całego budynku dla potrzeb stosowania ulgi termomodernizacyjnej.

Przykład 3.

Pan Igor jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który zamierza zamienić na budynek użytkowy. Przed zmianą sposobu użytkowania dokonał prac remontowych o charakterze termomodernizacyjnym. Czy po zmianie sposobu użytkowania budynku będzie on uprawniony do skorzystania z ulgi?

Pan Igor nie będzie mógł skorzystać z ulgi, jeśli na dzień jej odliczenia budynek nie będzie spełniał definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Przykład 4.

Pan Jerzy jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego stanowiącego budynek zabytkowy. W 2019 r. podatnik zakupił i zamontował kolektory słoneczne, na dachu pomieszczenia przynależnego do budynku mieszkalnego, ale nie połączonego z nim. Czy w rozliczeniu za 2019 r. będzie mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

W przypadku, gdy kolektory będą ogrzewały budynek mieszkalny, ich koszt będzie podlegał odliczeniu w postaci ulgi.

 

DOFINANSOWANIE DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ – WYSOKOŚĆ:

• Wartość odliczonej ulgi nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł. Limit obejmuje wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne danego podatnika w budynkach, których jest właścicielem lub współwłaścicielem, zatem odliczenie nie jest powiązane z daną inwestycją.

• Możliwość odliczenia ulgi termomodernizacyjnej do limitu 53 tys. zł dotyczy każdego podatnika z osobna. W związku z tym podatnicy pozostający w związku małżeńskim mają możliwość łącznego skorzystania z ulgi do kwoty 106 tys. zł (limit dotyczy każdego z małżonków oddzielnie).

Przykład 5.

Pan Tadeusz jest współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Drugim właścicielem jest jego małżonka, z którą ma wspólność majątkową. W 2019 r. w związku z dociepleniem budynku pan Tadeusz poniósł koszty w wysokości 78 tys. zł, udokumentowane fakturami zakupu. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne będzie zakończone w drugiej połowie 2020 r. Czy pan Tadeusz będzie mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w wysokości 78 tys. zł?

W przypadku, gdy podatnik spełni warunki do zastosowania ulgi, będzie mógł z niej skorzystać w składanym zeznaniu rocznym za rok, w którym wydatki zostały poniesione, na podstawie posiadanych dokumentów zakupu dotyczących towarów i usług przeznaczonych na ten cel. Z uwagi na fakt, że kwota ulgi jest limitowana do wartości 53 tys. zł, pan Tadeusz będzie mógł skorzystać z ulgi w kwocie maksymalnej tj. 53 tys. zł. Pozostałe 25 tys. zł może zostać odliczone przez małżonkę, której również przysługuje limit 53 tys. zł.

Przykład 6.

Pan Tomasz i pan Maciej są współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który kupili w okazyjnej cenie. Budynek został wyremontowany: wymieniono w nim stolarkę zewnętrzną oraz poniesiono koszty z tytułu wykonania nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania i nowej pompy ciepła, których koszt wyniósł łącznie 97 tys. zł.

Czy podatnicy mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i w jakiej kwocie, jeśli ich udział w nieruchomości wynosi 40/60%?

Niezależnie od wysokości udziałów w danej nieruchomości podatnicy mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w wysokości maksymalnie 53 tys. zł. Dla każdego z nich, na podstawie posiadanych faktur zakupu dokumentujących poniesienie kosztów.

KIEDY ULGA NIE PRZYSŁUGUJE?

Skorzystanie z ulgi nie jest możliwe w odniesieniu do wartości poniesionych na cele przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostały:

dofinansowane lub w całości sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

zwrócone podatnikowi w innej formie,

ujęte w kosztach (w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych),

odliczone od przychodu (w przypadku opodatkowania w formie ryczałtu),

w formie ulgi podatkowej przysługującej na podstawie innych przepisów Ordynacji.

Zgodnie z powyższym, podatnik, który nie poniósł kosztów przedsięwzięcia z własnych środków, nie będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej w odniesieniu do tej części wydatków, która korzystała z dofinansowania.

Przykład 7.

W 2019 r. Pani Jadwiga zakupiła kocioł gazowy do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który stanowi firmowy środek trwały i jest wynajmowany w ramach działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych. Wydatek udokumentowano fakturą zakupu, która została ujęta bezpośrednio w kosztach. Czy w zeznaniu rocznym za 2019 r. pani Jadwiga będzie mogła skorzystać z dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej?

Pani Jadwiga nie będzie mogła skorzystać z ulgi. Płatności ujęto bezpośrednio w kosztach i zmniejszyły już podstawę opodatkowania.

Zobacz więcej

 

Wypełnij formularz i skontaktuj sie z naszym doradcą.