Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ELECTROTILE

TWOJE DANE OSOBOWE – CO TO JEST?

Przez dane osobowe rozumiemy dane żywej osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest regulowane przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 2016/679 (RODO). Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia w jaki sposób chronimy i przetwarzamy dane osobowe naszych kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów, ich przedstawicieli oraz kandydatów do pracy.

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że decydujemy, jak i w jakich celach Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś lub zostały nam przekazane za Twoją zgodą, są przetwarzane. Chcemy abyś wiedział, że dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami wykorzystując poniższe dane kontaktowe:

ELECTROTILE Sp. z o. o., ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa, e-mail: bok@electrotile.com, telefon: +48 729 879 798

 

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy dane osobowe różnych osób w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

KONTRAHENCI ORAZ POTENCJALNI KONTRAHENCI

 • Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania wiążącej nas umowy lub realizacji łączącej nas współpracy.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy.

Podstawa prawna

Niezbędność do wykonania umowy lub realizacji naszej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej, w postaci faktur VAT lub innej wymaganej przepisami. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokumentacja taka została utworzona.

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 • Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu oceny wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub wiążącej nas współpracy, o ile zajdzie taka potrzeba.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres trwania łączącej nas umowy lub wykonywania zawartego porozumienia.

Podstawa prawna

Nasz prawnie uzasadniony interes w postaci weryfikacji i oceny wiarygodności naszych kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

 • Podmioty świadczące obsługę rachunkową

Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.

 • Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

 • Profesjonalni doradcy prawni oraz podmioty zajmujące się windykacją należności

Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi audytorskie, związane z pomocą prawną oraz dochodzeniem należności wynikających ze stosunków prawnych łączących nas z naszymi kontrahentami.

 • Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania naszej dokumentacji.

 • Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

PRZEDSTAWICIELE KONTRAHENTÓW ORAZ POTENCJALNYCH KONTRAHENTÓW

Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, stanowisko, adres miejsca zatrudnienia, telefon służbowy oraz e-mail służbowy.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot, z którym podpisaliśmy umowę lub zawarliśmy porozumienie, a którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem. Dane dotyczące tego podmiotu, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania przez nas zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia, rozliczenia i upływu okresu przedawnienia dotyczącego naszej współpracy z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.

Podstawa prawna

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na realizacji łączących nas umów i stosunków prawnych z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

 • Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

 • Profesjonalni doradcy prawni

Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi związane z pomocą prawną.

 • Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji dokonanych darowizn.

 • Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

KANDYDACI DO PRACY

 • Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci: imienia (imion), nazwiska, imion Twoich rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), Twojego wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w celu realizacji procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji, skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy.

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 • Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, inne niż wymienione powyżej, wskazane przez Ciebie w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy lub cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.

Podstawa prawna

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia prowadzonych przez nas procesów rekrutacji na stanowiska odpowiadające Twoim zainteresowaniom, doświadczeniu oraz wykształceniu lub cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.

Podstawa prawna

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

 • Podmioty zapewniające prowadzenie rekrutacji

Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.

 • Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych kontaktowych.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na Twoją rzecz lub korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Twoją zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych.

Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach lub historii aktywności, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych dodatkowych komunikatów.

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO.

Prawo do wniesienia skargi

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.

CZY PODANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest jednak konieczne celem realizacji usług zgodnie z Regulaminem.

Bez udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o naszych nowych inicjatywach, aktywnościach, ofertach na podany przez Ciebie adres e-mail, nie będziemy mogli przesyłać Ci takich informacji.

CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE DO KRAJÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Nie dokonujemy udostępniania Twoich danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Procesorami, z których usług korzystamy i z którymi mamy podpisane stosowne umowy, zgodne z RODO, są wyłącznie firmy z terenu EOG.

CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ UŻYWANE W CELU PROFILOWANIA LUB INNEGO ZAUTOMATYZOWANEGO PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI?

W procesie realizacji usług zgodnie z Regulaminem podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które o Tobie posiadamy: adres e-mail, stanowisko, firma i adres Twojego pracodawcy albo firma i adres prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. W oparciu o te informacje przypisujemy Ci profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania Ci naszych usług lub usług naszych partnerów odpowiednich do Twojej branży i zakresu Twojej działalności. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie [algorytmów i analiz statystycznych]. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na oferowane Ci produkty i usługi w zależności od tego, czego w naszej ocenie możesz potrzebować.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy Twoich zainteresowań lub lokalizacji. Profilujemy Cię dla potrzeb dobrania naszej oferty pod Twoje preferencje.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie internetowej: instalacje.electrotile.com/privacy-policy a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienie na Twój adres e-mail lub udostępnić Ci Politykę Prywatności w inny sposób.

Zamów pomiar Podaj więcej informacji Potrzebujesz pomocy? - Skontaktuj się
Potrzebujesz naszej pomocy?
Masz pytania dotyczące fotowoltaiki?
Wyjaśnimy - Obliczymy - Pomożemy
Chcesz obliczyć ile zaoszczędzisz na rachunkach za prąd?
Podaj nam więcej informacji - przygotujemy się do rozmowy.
Pod jakim adresem ma się odbyć pomiar?
Podaj więcej informacji
Zamów darmowy pomiar
Na razie nie chcę pomiaru