Regulamin strony

Regulamin Przesyłania Informacji Handlowych
Electrotile Drogą Elektroniczną

obowiązujący od dnia 25.05.2018 roku

 

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) Electrotile z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000335660, NIP 9512295724, określa w Regulaminie zasady świadczenia przez Electrotile usług drogą elektroniczną na rzecz osób, które zaakceptowały Regulamin i wyraziły zgodę na świadczenie tych usług na podany przez nie adres poczty elektronicznej (Usługa).

2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usługi należy uważanie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin określa:

a) prawa i obowiązki Electrotile oraz Użytkownika Usługi,

b) zasady wyłączania odpowiedzialności Electrotile z tytułu świadczenia Usługi.

4. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.

5. Subskrypcja Usługi jest bezpłatna.

6. Każdy korzystający z Usługi jest jej odbiorcą i decydując się na korzystanie z Usługi potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść (Użytkownik Usługi).

7. W celu otrzymywania informacji w ramach Usługi niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika Usługi urządzenia z dostępem do Internetu oraz czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (w przypadku świadczenia Usługi w formie informacji przesyłanych na podany przez Użytkownika Usługi adres poczty elektronicznej).

8. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika Usługi w związku z jej korzystaniem jest NF. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Usługi podlega ochronie i następuje zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). NF, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika Usługi, w tym informacje o przysługujących mu prawach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Electrotile.

9. Podane przez Użytkownika Usługi dane osobowe będą przetwarzane przez Electrotile wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem Usługi. Podane dane osobowe Użytkownika Usługi nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Użytkownik Usługi ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie przez Użytkownika Usługi danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne. Użytkownik Usługi ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim celu oraz zakresie jego dane osobowe podlegają przetwarzaniu przez NF.

10. Informacje przesyłane w ramach Usługi są wysyłane Użytkownikowi Usługi cyklicznie, nie częściej niż co 7 dni i bezterminowo za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres użytkownika Usługi.

11. Informacje przesyłane w ramach Usługi zawierają:

a) aktualne informacje na temat działalności Electrotile,

b) materiały promocyjne zachęcające do współpracy z Electrotile,

c) aktualne informacje o wydarzeniach organizowanych przez Electrotile, w miejscu zamieszkania i okolicach Użytkownika Usługi,

d) aktualne informacje o podejmowanych przez Electrotile nowych inicjatywach i aktywnościach oraz

e) oferta usług świadczonych przez Electrotile.

12. Aktywacja Usługi, poza zgodą Użytkownika Usługi, o której mowa w pkt. 5 powyżej, w przypadku zgody na otrzymywanie informacji w ramach Usługi za pomocą adresu poczty elektronicznej, wymaga potwierdzenia przez Użytkownika Usługi w postaci kliknięcia w link aktywacyjny wysłany przez Electrotile na podany przez Użytkownika Usługi adres poczty elektronicznej. Z chwilą kliknięcia w link aktywacyjny, między Electrotile a Użytkownikiem Usługi zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi.

13. Brak potwierdzenia aktywacji Usługi w powyższy sposób w terminie 14 dni od daty wysłania linku aktywacyjnego skutkował będzie usunięciem adresu poczty elektronicznej Użytkownika Usługi. Po upływie tego czasu, aby korzystać z Usługi, konieczne jest udzielenie ponownej zgody na korzystanie z Usługi.

14. Podany przez Użytkownika Usługi adres poczty elektronicznej może być zarejestrowany w liście mailingowej Electrotile tylko raz. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji Użytkownika Usługi z Usługi.

15. Zgoda na korzystanie z Usługi może zostać w każdym momencie cofnięta, o cofnięciu której Użytkownik Usługi zobowiązany jest poinformować Electrotile, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

16. Rezygnacja z Usługi w postaci otrzymywania informacji na adres poczty elektronicznej następuje poprzez cofnięcie zgody na przetwarzanie przez Electrotile danych osobowych Użytkownika Usługi poprzez kliknięcie w link umieszczany pod każdą wiadomością wysłaną w ramach Usługi, następnie wybierając przycisk „Wypisz się”. Cofnięcie zgody w powyższy sposób spowoduje niezwłoczne usunięcie adresu poczty elektronicznej Użytkownika Usługi z bazy mailingowej Electrotile.

17. Usunięcie z listy mailingowej w związku z rezygnacją złożoną przez Użytkownika Usługi następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym tę operację.

18. Użytkownik Usługi może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej, na który wysyłane są informacje w ramach Usługi, klikając na link umieszczony w stopce każdej wiadomości przesłanej w ramach świadczenia Usługi oraz wpisując w odpowiednim polu nowy adres poczty elektronicznej.

19. Electrotile nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy fakt ten wynika z niemożliwych do uniknięcia okoliczności, będących następstwem działania siły wyższej.

20. Electrotile zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu poczty elektronicznej Użytkownika z listy mailingowej Electrotile.

21. Electrotile zastrzega sobie prawo do zaprzestania wysyłania informacji w ramach Usługi do wszystkich lub poszczególnych Użytkowników Usługi bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu o takim fakcie Użytkowników Usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

22. W ramach świadczenia Usługi Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym. Electrotile zastrzega sobie prawo do usunięcia z listy mailingowej Użytkownika Usługi, który naruszył niniejszy Regulamin lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z Usługi przez innych Użytkowników Usługi albo dostarcza treści bezprawne.

23. Electrotile nie ponosi wobec Użytkownika Usługi naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia mu Usługi, w tym na skutek zablokowania lub usunięcia dostępu Użytkownika Usługi do Usługi.

24. Electrotile nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika Usługi z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b) treści udostępniane przez Użytkownika Usługi w wyniku korzystania z Usługi, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

c) utratę przez Użytkownika Usługi danych spowodowaną okolicznościami niezależnymi od Electrotile (np. awaria sieci, działanie osób trzecich),

d) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usługi, będące następstwem okoliczności, za które Electrotile nie ponosi odpowiedzialności (w tym siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich),

e) podania przez Użytkownika Usługi nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,

f) nieprzestrzeganie przez Użytkownika Usługi postanowień Regulaminu.

25. Użytkownik Usługi ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usługi przez Electrotile.

26. Reklamacje dotyczące Usługi rozpatruje Electrotile.

27. Wszelkie zapytania oraz reklamacje dotyczące Usługi należy kierować:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@nf.pl,

b) telefonicznie, dzwoniąc na numer 223141400, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

28. NF dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania.

29. O decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji NF zawiadamia Użytkownika Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub numeru telefonu, na adres podany w reklamacji.

30. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

31. W dowolnym momencie Użytkownik Usługi ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi, informując o tym NF.

32. Electrotile zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem Usługi w celu potwierdzenia rozwiązania umowy.

33. Electrotile zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika Usługi, jeżeli zostało ono założone ponownie po usunięciu Użytkownika Usługi z listy prowadzonej przez Electrotile, wynikającym z naruszenia przez Użytkownika Usługi Regulaminu.

34. Electrotile zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

35. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy Usługi zostaną poinformowani za pośrednictwem podanego adresu poczty elektronicznej. Wszelkie zaktualizowane brzmienie niniejszego Regulaminu będzie także dostępne na stronie internetowej Electrotile http://nf.pl/st/regulaminuslug

36. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) oraz Ustawy.

Zamów pomiar Podaj więcej informacji Potrzebujesz pomocy? - Skontaktuj się
Potrzebujesz naszej pomocy?
Masz pytania dotyczące fotowoltaiki?
Wyjaśnimy - Obliczymy - Pomożemy
Chcesz obliczyć ile zaoszczędzisz na rachunkach za prąd?
Podaj nam więcej informacji - przygotujemy się do rozmowy.
Pod jakim adresem ma się odbyć pomiar?
Podaj więcej informacji
Zamów darmowy pomiar
Na razie nie chcę pomiaru